SLLAV

For English, scroll down ↴

SLLAV описва себе си като музикален ентусиаст с принадлежност към по-динамичната страна на електронната музика. Силно повлиян от звука, идващ от Обединеното кралство, неговият подход е комбинация от галопиращ бас и резониращи ударни звуци. Ключов елемент е прогресията и разнообразието в повторението, с пълен фокус върху дансинга. DJ пътешествието му започва с KODEN Birmingham, след което е част от добре познатите Jaded в Corsica Studios, Лондон, а от лятото на 2021 г. е резидент на Stamina, София. В момента той се фокусира върху калибриране на собствения си звук с издания на Diffuse Reality, Mekanika, Khazad и Laburnum Records


SLLAV describes himself as a music enthusiast with an affinity for the more dynamic side of electronic music. Heavily influenced by the sound coming out of the UK, his approach is a combination of galloping bass and resonant percussion sounds. A key element is progression and variety in repetition, with full focus on the dance floor. His DJ journey started with KODEN Birmingham, then he was part of the well-known Jaded at Corsica Studios, London, and from summer 2021 he is resident at Stamina, Sofia. He is currently focused on calibrating his own sound with releases on Diffuse Reality, Mekanika, Khazad and Laburnum Records

https://ra.co/dj/sllav

Leave a Reply