LTNC

For English, scroll down ↴

Роберта-Димана е артист с много лица и едно от тях със сигурност е омазано с Лютеница. Музиката й комбинира традиционни и съвременни ритми, а тя ловко манервира на сцената изполвайки артилерията си от готови неща и жива импровизация, което гарантира едно всеобщо омазване. 

Сетлиста й е цветен, разнообразен, на моменти леко хаотичен, но тя сякаш вирее в този хаос и  това допринася за палитрата от емоции, които се усещат когато не соса, а лютеницата маже…

Смях, сълзи, любов, истерия, бъдеще, минало, традиция и обратното.


Roberta-Dimana is an artist with many faces, and one of them is certainly smeared with Lutenitsa. Her music combines traditional and contemporary rhythms, and she deftly maneuvers the stage using her artillery of off-the-shelf stuff and live improvisation, guaranteeing a universal crush.

Her set list is colorful, varied, sometimes slightly chaotic, but she seems to thrive in this chaos, and this contributes to the palette of emotions that are felt when the lute is not a sauce, but a rub…

Laughter, tears, love, hysteria, future, past, tradition and vice versa.