Clavexperience

For English, scroll down

Clavexperience е музикалният проект на Димитър Горчаков (синтезатори), Павел Клаве (глас, looping & fx) и Александър Деянов – Skiller от София. Музиката им варира в стиловете Idm, Trip Hop, Jazz, Reggae и Beats, като в основата си е дело на спонтанната импровизация, в която тримата общуват най-добре.

Понастоящем са част от неформалното сдружение на независими артисти BigBanda. Димитър завършва НМА със специалност джаз пиано; свири с различни като стилове формации, озвучава неми филми, търси своя собствен почерк, използвайки различни електронни пиана за да направи нов мост между акустичната инструментална школа (джаз и класика) и съвременната електронна музика.

Александър е добре познат като Skiller – световният шампион по бийтбокс от състезанието в Берлин през 2012; на последното (3г. по-късно), което се проведе през м. май е част от журито. Свири в множество проекти с изключителни музиканти от света на джаза и етно музиката като Боби Петров, Стоян Янкулов, Росен Захариев, Георги Дончев, Арабел Караян, Венци Такев, Атешхан Юсейнов. Пътува и популяризира изкуството си буквално по целия свят, с което се превърна и в национална гордост.

Павел е вокалист, който използва гласа си като музикален инструмент, което му дава свободата да импровизира в различни жанрове. Има удоволствието да е част от различни формации като пее както “музиката на момента”, така и композиции в стиловете боса нова, суинг, блус и др. Мнозина от хората докосвали се до негови изпълнения го намират за новатор в определени постановъчни похвати в пеенето.

✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄

Clavexperience is the musical project of Dimitar Gorchakov (keyboards), Pavel Clave (voice, looping & fx) and Aleksandar Deyanov – Skiller from Sofia.

Their music varies in the styles of Idm, Trip Hop, Jazz, Reggae and Beats and is usually based on the spontaneous improvisation, in which the three communicate the best.

Currently part of the informal association of independent artists BigBanda. Dimitar graduated from the Nationa Music Academy with a degree in jazz piano; plays with different in style music formations; dubs silent movies and continues to seek his own signature using various electronic pianos to make a new bridge between the acoustic instrumental school (jazz and classical) and modern electronic music.

Alexander is well known as Skiller – 2012 beatbox world champion, in Berlin; On the last world beatbox competition Skiller was officially part of the jury. He has played in numerous projects with outstanding musicians from the world of jazz and world music as Bobby Petrov, Stoyan Yankulov, Rosen Zahariev, Georgi Donchev, Arabel Karajan, Venci Takev, Ateshchan Yuseinov. He now literally travels and promotes his work throughout the world  which has also become a national pride.

Pavel is a vocalist who uses his voice as a music instrument. This gives him the freedom to improvise in different genres. He is honored to be part of various formations in which he sings “music of the moment” and also compositions in the styles of bossa nova, swing, blues and more. Many people who have seen him perform believe he is an innovator in certain staging techniques in singing.

  

Leave a Reply