[БЕТОН]

For English, scroll down

[БЕТОН] или Risto, Phlp и Linear Output дълбаят от години своите тунелчета из електронната музика поотделно, с различен успех и интензитет, докато пътищата им не се пресичат в началото на 2016. Общите им идеи, виждане и енергия бързо се преплитат и се появява проекта [бетон] – диджей колектив, подкаст серия и клубна вечер вдъхновени от естетиката на утвърдени и изгряващи техно сцени в Германия, Холандия, Скандинавските страни, Щатите, Англия и Грузия.

[бетон] се фокусира върху български диджеи и продуценти с цел развиването и утвърждаването на независима местна сцена. Дългосрочната мисия на колектива е създаването на устойчив поток от български техно експорт.

✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄ ✄

[BETON] a.k.a. Risto, Phlp and Linear Output have been delving separately for years their tunnels through electronic music, with varying degrees of success and intensity, until their paths intersected at the beginning of 2016. Their common ideas, vision and energy quickly intertwined and the project [beton] was born – a DJ collective, a podcast series and club night inspired by the aesthetics of established and emerging techno scenes in Germany, Holland, Scandinavia, the US, England and Georgia.

[beton] focuses on Bulgarian DJs and producers with the aim of developing and strengthening an independent local scene. The long-term mission of the group is to create a steady flow of Bulgarian tech export.

Leave a Reply